dari

برای آنعده از خانمهای مهاجر که به تنهایی اقامت در اقامتگاه مهاجرین برای شان آسان نمیباشند، حاضریم شما را در انتقال از لیله به آپارتمان خود تان کمک نماییم.

به تنهایی زندگی کردن ، برای خانمهای که  از منزل فرار نموده اند، آسان نیست .

مشکلات جدید حل و فصل خواهد شد، و به سوالات زیادی پاسخ داده خواهد شد:

به گونۀ مثال: من/(ما) …… از کجا دریافت کرده میتوانیم؟ …. چگونه کار میکند؟ اگر من/(ما)…. کی میتواند من/(ما) را کمک  نماید؟

خانمهای که اینجا پناهندگی میخواهند، نیاز دارند تا به سوالات شان پاسخ داده شود، ایشان را کمک نمایید تا ترس خود را خاتمه دهند.

ما با همدیگر میتوانیم آنها را کمک نماییم تا زندگی مستقل خود را خود مرتب نمایند.

شبکه زنان کپانیا – از طرف زنان یک شبکه ایست که از طریق آن زنان، زنان را کمک میکنند.

  • زنان مهاجر را در انتقال از اقامتگاه مؤقتی شان به آپارتمانهای شان مساعدت میکند.
  • کپانیا توأم با تجارب جدید، شیوه های را به کار میبرد که در مطابقت با رسوم و عنعنات میباشند.
  • شبکه متذکره،  یک شبکه زنان است که متشکل از خانمهای جوان و مسن میباشد، و همیشه در خدمت زنان مهاجر قرار دارند دارد تا آنها قادر گردند خود برای خویش  کمک کنند.

آیا احساس نموده اید که شما بخشی از جامعه کثیرالملتی هستید؟

پس ما را امتحان نمایید، بیایید یکجا با هم دست به کار شویم !