tigrinya

ኮምፓንያ(COMPANÍA)

ሓደ መርበብ፥ ሓገዝ ካባና ናባና(ካብ ደቂ ኣነስትዮ ናብ ደቂ ኣነስትዮ)

ብዛዕባና

እዚ መርበብ(Netzwerk) ንማሓበራዊ ሰናቶር  ናይ ደቂ ኣነስትዮ፣መንእሰያትን ስፖርትን ይውክል

ከምኡ ውን ንውልቀን ዝነብራ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ፥ ቆልዑ ዘለወንን ዘይብለንን ናይ ምሕጋዝ ዕላማ ኣለዎ

ድሌታትና

  • ኣብሓድሽ ከባቢ ንሓደሽቲ ተሞክሮታት ምሕጋዝን መእላይን
  • ንንፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ዝሰማማዓ መንገዲ ናይ ናብራ ምፍጣር
  • ንሓበሬታ ዝምከቱ  ሕቶታት ምምላስ

ሓገዝ የድልየኪ ኢዩ

  • ኣቑሑ ገዛ አብ ምግዛእን ምጉዓን
  • ሓገዝ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ፥ንኣብነት Jobcenter,Satdtamt…usw
  • ንሕግን ዝምልከት ሕቶታት ምምላስ
  • ኣብ ሂወት ንዘጋጥም መሰናኽላት
  • ኣብ መዓልታዊ ማሕበራዊ ንጥፈታት

ዕላማና ኣብ ሞንጎ እተን ዕቘባ ዝሓታ ስደተኛታት ደቂ ኣንትዮን እተን ንዕአን ዝሕግዛ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ሓባር ባይታ ምፍጣር እዩ፣እዚ ኣጋጣሚ ከኣ ንኽልቲኤን ወገናት ዝተፈላለየ ተሞክሮን ክእለትን ክለዋወጣ ከኽእለን እዩ

ስለዚ ሕቶ እንተለኪ ሓገዝ እንተደሊኺ ኣብ ኮምፓንያ(Frauen Netzwerk) ክትሳተፊ ድሌት እንተለኪ በዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ኣድራሻ ወይ ዌብ ሳት ክትረኽብና ትኽእሊ

www.compania-.bremen.de  ወይ ከኣ

frauennetzwerk-bremen@web.de